Plecak marki Trespass - model Trek 66 w kolorze Ash - OTWARTY

1. Organizatorem konkursu jest firma Trespass Poland Retail Limited Sp. z o.o. Oddziałw Polsce.

Ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Trespass Poland Retail Limited Sp. z o.o.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym

www.facebook.com/trespasspoland/w dniach 30.03 - 01.04.2018 roku (do godziny 20:00 ).

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może byd każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolnośd do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności

prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna

prawnego.

b) nie jest pracownikiem Trespass Poland Retail Limited Sp. z o.o.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Trespass Poland Retail Limited Sp. z o.o.

§3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:

Plecak marki Trespass - model Trek 66 w kolorze Ash.

2. Zdobywcą nagród w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w

czasie  trwania  konkursu,  polubi  profil  Facebookowy  www.facebook.com/trespasspoland/oraz

skomentuje zamieszczony post konkursowy na profilu www.facebook.com/trespasspoland/

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowieo tego

Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 3

(trzech) dni roboczych od zakooczenia Konkursu.

5. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy Trespass Poland

Retail Limited Sp. z o.o. na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni

roboczych od przesłania danych przez Laureata.

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności

za konkurs prowadzony przez Trespass Poland Retail Limited Sp. z o.o.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis

Facebook, ani z nim związany.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel.

kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodęna

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowieoniniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów

poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu

opublikowania go na stronie www.trespass.comGogle sportowe marki Trespass Fixate - ZAMKNIĘTE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest firma Trespass Poland Retail Limited Sp. z o.o. Oddziałw Polsce.

Ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Trespass Poland Retail Limited Sp. z o.o.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym

www.facebook.com/trespasspoland/w dniach 16.02 - 18.02.2018 roku (do godziny 18:00 ).

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności

prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna

prawnego.

b) nie jest pracownikiem Trespass Poland Retail Limited Sp. z o.o.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Trespass Poland Retail Limited Sp. z o.o.

§3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:

Gogle sportowe marki Trespass - model Fixate w kolorze Carbon. Na które składają się

gogle, opakowanie, instrukcja obsługi.

2. Zdobywcą nagród w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję  Konkursową, który w

czasie trwania konkursu, polubi profil Facebookowy www.facebook.com/trespasspoland/oraz

zamieszczony post konkursowy na profilu www.facebook.com/trespasspoland/

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego

Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 3

(trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy Trespass Poland

Retail Limited Sp. z o.o. na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni

roboczych od przesłania danych przez Laureata.

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności

za konkurs prowadzony przez Trespass Poland Retail Limited Sp. z o.o.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis

Facebook, ani z nim związany.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel.

kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodęna

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowieńniniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów

poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu

opublikowania go na stronie www.trespass.com

 

 

 

 

 

 GET 10% OFF YOUR ORDER

Subscribe to Trespass emails, and get exclusive discounts & offers straight to your inbox!